Umowa Najmu - Autopacz

autopacz logo
Przejdź do treści

Umowa Najmu

Start > Wypożycz Samochód
UMOWA NAJMU SAMOCHODU

zawarta w dniu ……………………………….. w …………………….. pomiędzy:
Adrianem Bernekier prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AUTOPACZ –
ADRIAN BERNEKIER z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej 26 (kod pocztowy
50-203), NIP: 6951434818, REGON: 020239518
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Najemcą
§1
Przedmiot Umowy
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki ……………………. Model:

………………………… o nr rejestracyjnym ……………. nr nadwozia

...………………………. nr silnika …………………………… (zwanego dalej „Pojazdem”).

§2
Oświadczenia Stron
1. Wynajmujący oświadcza, że:
a) przysługuje mu prawo własności wynajmowanego Pojazdu,
b) Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, (Assistance, NW - opcjonalnie),
c) Pojazd ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu,
d) Pojazd jest czysty wewnątrz i na zewnątrz,
e) zbiornik paliwa oraz zbiornik gazu (w przypadku Pojazdu posiadającego
instalację gazową) Pojazdu jest zatankowany do pełna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu najmu został zawarty w protokole zdawczo-
odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance (dalej OWU) stanowią załącznik
nr 2 do niniejszej Umowy, a przewidziane w nich procedury postępowania w
przypadku powstania szkody objętej ubezpieczeniem obowiązują Najemcę.
4. Pojazd jest wyposażony w następujące Wyposażenie Dodatkowe:

……………………………….

………………………………

………………………………

………………………………

5. Najemca oświadcza, że stan techniczny Pojazdu jest mu znany i zapoznał się z nim
w czasie prezentacji poprzedzającej zawarcie niniejszej Umowy. Z tego tytułu
Najemca nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń.
6. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji Pojazdu.
7. Najemca oświadcza, że:
a) posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia Pojazdu (minimum od 2 lat), na
co okazuje przy sporządzeniu Umowy stosowny dokument, którego
kserokopia/skan stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
b) ukończył 21 lat,
c) nie jest pozbawiony mocą orzeczenia właściwego organu prawa jazdy i nie toczy
się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do
utraty/pozbawienia go prawa jazdy,
d) posiada ważny dowód osobisty,
e) podane przez Najemcę dane są zgodne z prawdą i posiada on pełną zdolność do
czynności prawnych.
§3
Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony począwszy od wydania
Pojazdu tj dnia....………201….r. godziny……… do dnia zwrotu Pojazdu tj.

...............……..201…..r. godziny.................
2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą
Wynajmującego.
3. Miejscem wydania Pojazdu będzie......................................................................
Wydanie nastąpi na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Pojazd zostanie zwrócony w miejscu wskazanym przez Wynajmującego tj.
…………………………………………… lub do godziny ustalonej w ust. 1 powyżej
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, na co najmniej 3 godziny przed
zwrotem Pojazdu – tel. …………. lub tel. ………………….
5. Po upływie czasu obowiązywania Umowy Najemca zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu Pojazd na warunkach określonych
6. Najemca został poinformowany, że nie ma możliwości przedłużenia okresu najmu
Pojazdu bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego (dopuszczalny kontakt
za pośrednictwem SMS-ów).
§4
Wynagrodzenie i inne opłaty związane z Umową
1. Czynsz najmu za korzystanie z Pojazdu strony ustalają w wysokości ................ zł
netto za każdą rozpoczętą dobę wynajmu Pojazdu. Przez dobę rozumie się kolejne
24 godziny po wydaniu Pojazdu Najemcy. Czynsz najmu zostanie powiększony o
należny podatek VAT.
2. Czynsz najmu zostanie rozliczony przez Najemcę w całości z góry/po zwrocie
3. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności przysługujących
Wynajmującemu z tytułu Umowy, Najemca wpłaca kaucję zwrotną w wysokości
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej
Umowy nieuregulowanych należności z wpłaconej przez Najemcą kaucji, w
szczególności może pokryć należności związane z:
a) uszkodzeniem Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz, w tym szkody, o której
b) kradzieżą Pojazdu i szkody całkowitej;
c) zgubieniem kluczyków lub pilota do autoalarmu;
d) zgubieniem dowodu rejestracyjnego;
e) opłatą, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
5. Jeżeli kaucja nie pokryje całości szkody Najemca jest zobowiązany do dopłaty
różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w §7 umowy.
6. Kaucja podlega wydaniu Najemcy w dniu zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym
(wraz z Wyposażeniem Dodatkowym, kompletem dokumentów i kluczyków)
Wynajmującemu, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie Kaucji
w całości lub części, o których mowa w treści Umowy.
7. W przypadku zwrotu Pojazdu Wynajmującemu po terminie, o którym mowa w §3
pkt. 1 umowy i bez ustalenia przedłużenia okresu najmu Pojazdu – na warunkach
określonych niniejszą Umową - Najemca zobowiązany jest do uiszczenia
Wynajmującemu opłaty w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą
rozpoczętą dobę opóźnienia.
mowa w § 7 pkt. 2 umowy;
§5
Obowiązki Najemcy
1. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu Pojazdu oraz zapłaty
wynagrodzenia zgodnie z Umową.
2. Najemca jest obowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania
instrukcji użytkownika, przestrzegania postanowień umów i przepisów
ubezpieczeniowych, a w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia
3. Najemca zobowiązuje się do:
a) do nie oddawania bez zgody Wynajmującego innej osobie do używania
b) do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym
c) powstrzymywania się od jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach,
Pojazdu, zarówno bezpłatnie jak i za wynagrodzeniem. W szczególności
Najemca nie będzie oddawał Pojazdu innej osobie w podnajem.
Pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt,
których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia
pojazdu, kół, opon,
d) nie przewożenia dóbr i towarów niezgodnych z przepisami celnymi,
e) nie brania udziału w wyścigach, rajdach, innych zawodach sportowych ani w
treningach do nich lub w innych zdarzeniach o podobnym charakterze,
f) nie przewożenia w Pojeździe ładunków cięższych od dopuszczalnej
g) nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek w Pojeździe.
4. Najemca może używać Pojazdu wyłącznie w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Pojazdu w czasie jego
parkowania. W szczególności Najemca ma obowiązek:
a) parkowania Pojazdu tylko na parkingach strzeżonych. W przypadku braku
takiego parkingu w miejscu/miejscowości, w której pojazd będzie parkowany
Najemca zobowiązuje się do parkowania pojazdu w miejscu ogrodzonym i
zamykanym, niedostępnym dla osób postronnych lub też w zamykanym
garażu, do którego nie mają dostępu osoby postronne;
b) każdorazowego zamknięcia Pojazdu po jego opuszczeniu;
c) stosowania blokad i innych urządzeń podobnych, uniemożliwiających
d) nie pozostawiania dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe.
6. Najemca ponosi wydatki związane z utrzymaniem Pojazdu w stanie niezmienionym
a także związane ze zwykłym używaniem Pojazdu. W szczególności Najemca
ponosi koszty zakupu paliwa i płynu do spryskiwaczy, opłaty parkingowe, koszty
7. Pojazd ma zostać zwrócony Wynajmującemu w stanie niepogorszonym, czysty
wraz z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełną zbiornikiem gazowym (w przypadku
Pojazdu zasilanego instalacją gazową).
8. W przypadku stwierdzenia usterek (niezwiązanych z normalną eksploatacją
Pojazdu oraz, których wystąpienie nie jest związane z kolizją drogową, wypadkiem
drogowym z udziałem Najemcy) po odebraniu Pojazdu Najemca zgłosi ten fakt
niezwłocznie Wynajmującemu i zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt,
który zostanie rozliczony (zwrócony) po uprzednim przedstawieniu rachunku i
weryfikacji naprawy przez Wynajmującego.
kradzież, o ile zostały one dostarczone przez Wynajmującego.
§6
Kolizja, wypadek, inne szkody
1. Jeżeli Pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego
lub innego zdarzenia (kradzieży), Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego,
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a następnie do
postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami
2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym,
Najemca po kontakcie z Wynajmującym zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję
na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym,
innym zdarzeniu wywołującym szkodę, Najemca zobowiązany jest do
zabezpieczenia Pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw Pojazdu bez wyraźnej uprzedniej
zgody Wynajmującego.
5. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje
dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca może, po uprzednim
zawiadomieniu Wynajmującego i za jego zgodą, kontynuować jazdę.
6. W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej/tablic rejestracyjnych Najemca ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wynajmującego.
7. W przypadku usterki lub szkody spowodowanej z winy Najemcy może on zostać
obciążony przez Wynajmującego kosztem przestoju Pojazdu, za cały okres
naprawy tej usterki lub szkody w wysokości dziennej stawki podstawowej netto,
liczonej za wszystkie dni postoju.
§7
Odpowiedzialność za szkody
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wewnątrz Pojazdu
oraz za uszkodzenia zewnętrzne Pojazdu. Obejmuje, to zwłaszcza uszkodzenia
blacharskie i mechaniczne takie jak m.in.: zarysowanie lakieru, uszkodzenie
karoserii wraz z elementami wystroju, stłuczenie reflektorów i szyb, uszkodzenie lub
zniszczenie podzespołów i osprzętu samochodu,
2. Najemca przyjmuje na siebie również odpowiedzialność za kradzież przez osoby
trzecie elementów auta, jak np.: kół, kołpaków, radioodtwarzacza, wycieraczek;
3. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w Wyposażeniu
Dodatkowym Pojazdu.
4. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne
osoby korzystające z Pojazdu w czasie trwania umowy najmu, w tym, w
szczególności za szkody wyrządzone prowadzeniem Pojazdu przez inne osoby
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wykryte po zwrocie pojazdu, o ile nie
mogły być one ujawnione w czasie odbioru Pojazdu przez Wynajmującego z uwagi
na ich celowe ukrycie przez Najemcę.
a) uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub;
b) pozostawienia przez Najemcę umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa
kluczyków lub dokumentacji w Pojeździe, który został następnie skradziony lub;
c) innego zdarzenia lub zaniechania, które spowodowało szkodę w Pojeździe, do
którego doszło z winy Najemcy;
- jeśli działanie lub zaniechanie Najemcy było przyczyną odmowy pokrycia kosztów
naprawy lub pokrycia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy
ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody, którą poniósł
przez to Wynajmujący.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach kodeksu cywilnego za
szkodę w przypadku, gdy przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń
odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty Wynajmującego, w tym w
szczególności, jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania
wskutek naruszenia postanowień OWU.
8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
przez niego w związku z kierowaniem pojazdem wbrew przepisom ruchu
drogowego, obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty
dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas
parkowania, które zostały naliczone w czasie używania przez niego pojazdu, chyba,
że są one następstwem okoliczności, za które winę ponosi Wynajmujący.
10. W przypadku prowadzonego postępowania karnego lub wykroczeniowego
Wynajmujący ma prawo i obowiązek przekazać właściwym organom dane osobowe
Najemcy, jeśli prowadzone postępowania wiąże się z korzystaniem z Pojazdu przez
§8
Opłaty i kary
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty następujących należności w przypadkach
wskazanych poniżej:
a) Jeżeli Pojazd zostanie oddany z niepełnym zbiornikiem paliwa lub/oraz
zbiornikiem gazu, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami za brakujące
paliwo/gaz według kosztów jego zakupu oraz opłatą manipulacyjną w wysokości
b) W przypadku zwrotu pojazdu brudnego na zewnątrz Wynajmujący obciąży
Najemcę opłatą w wysokości 50,00 zł brutto.
c) W przypadku oddania Pojazdu w stanie powodującym konieczność wyprania
tapicerki/umycia wnętrza pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w
wysokości 50,00 zł brutto.
§9
Postanowienia końcowe
1. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania Pojazdu osobom trzecim.
2. Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikające z tej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy według
przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron. Przed podpisaniem umowa została odczytana a jej warunki
zaakceptowane przez obie strony.
6. Integralną częścią umowy są jej załączniki. Lista załączników:
a) Załącznik nr 1 (opis przedmiotu najmu);
b) Załącznik nr 2 (Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance);
c) Załącznik nr 3 (kopia dokumentu – prawa jazdy);
Wynajmujący                                                                       Najemca
Wróć do spisu treści