Polityka prywatności - Autopacz

autopacz logo
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Kontakt
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.autopacz.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest Adrian Bernekier prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTOPACZ –
ADRIAN BERNEKIER z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej 26 (kod pocztowy
50-203), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP
6951434818, REGON 020239518, adres poczty elektronicznej: adrianbernekier@gmail.com,
numer telefonu: +48 784959891 - zwany dalej „Administratorem” i będący
jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego
dostępnego pod adresem: http://www.sklep.autopacz.pl/

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku
umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na
świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu
Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach
dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy
wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze

2.2. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem
przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu
dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DHL Express (Poland) spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - gdy towar zamówiony za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio kurierem albo DPD Polska spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie - gdy towar zamówiony za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest
dokonywana z góry dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego
następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do
niezbędnego minimum.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia
przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia
Umowy Sprzedaży.

2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze
Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in.
zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do
pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia
ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach
Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym
zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej
producentem).

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług
Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże
się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych
świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.
Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.).
Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych
poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności
akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w
ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:
adrianbernekier@gmail.com albo pisemnie na adres Administratora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące
na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z
polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
Internetowego.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:

5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez
Usługobiorcę.

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio
zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wróć do spisu treści