Regulamin Wypożyczalni - Autopacz

autopacz logo
Przejdź do treści

Regulamin Wypożyczalni

Start > Wypożycz Samochód
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych znajdujących się w ofercie AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER.
Regulamin stosuje się do wszystkich umów wynajmu pojazdów zawieranych przez AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER, chyba, że umowa stanowi inaczej.
W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową najmu.
Strony oświadczają, że pojazd jest sprawny technicznie i wolny od jakichkolwiek wad technicznych oraz nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń, za wyjątkiem tych, które opisano w umowie najmu.
Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną umową najmu.

Najemca
Najemcą samochodu w wypożyczalni samochodów AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER może być:
osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, posiadająca prawo jazdy minimum 12 miesięcy uprawniające do prowadzenia pojazdu, który wypożycza oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport – oraz prawo jazdy), wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.
podmiot gospodarczy. W przypadku firm konieczne jest przedstawienie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, KRS lub innej dokumentacji potwierdzającej posiadanie firmy, NIP oraz Regon. Osoba dokonująca wypożyczenia samochodu w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna winna przedstawić pisemne umocowanie wydane na podstawie przepisów odrębnych przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w imieniu, którego zaciąga zobowiązanie wynikające z umowy najmu pojazdu. W przypadku braku takiego umocowania wszelkie koszty wynikłe z zawarcia umowy najmu samochodu, a także wszelkie inne koszty związane z pokryciem wszelkich szkód, kar itp. ponosi osoba fizyczna wskazana w umowie, jako Kierujący.
Pojazd samochodowy może być prowadzony wyłącznie przez (zawsze spełniającą wymogi określone w pkt. 6 powyżej Regulaminu) osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “Kierujący” lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną  w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.
Wynajęty pojazd samochodowy nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd samochodowy nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.
W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu samochodowego Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu oraz umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
Po podpisaniu umowy najmu oraz protokołu przekazania pojazdu samochodowego Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd samochodowy (na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym) zgodnie do czasu sprawdzenia i odebrania pojazdu samochodowego przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, będącego integralną częścią umowy najmu.

Warunki najmu pojazdu samochodowego
Najemca z zachowaniem pozostałych warunków Regulaminu oraz postanowień umowy najmu otrzyma sprawny i czysty pojazd samochodowy, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Pojazd samochodowy będący przedmiotem najmu może być używany wyłącznie do poruszania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiot najmu posiada opłacone ubezpieczenie OC i AC, obowiązkowe wyposażenie, jak również nie posiada wad prawnych i fizycznych uniemożliwiających używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami prawa.
Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przedmiotu najmu należy zgłaszać przedstawicielowi Wynajmującego w chwili jego wydania. Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne muszą zostać uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do umowy najmu i potwierdzone przez obie strony podpisami.
Najemca (Kierujący) nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego pojazdu samochodowego na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie wypadku, kolizji czy też awarii pojazdu samochodowego wynajmowanego Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego dzwoniąc pod nr tel. …………. oraz stosować się do wszystkich wskazówek Wynajmującego. Jeżeli usterka, awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się dalszego kontynuowania jazdy wynajmowanym pojazdem samochodowym. W przypadku otrzymania zgody od przedstawiciela AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER na naprawę pojazdu samochodowego w określonym zakresie, wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia faktur za wykonaną usługę i zwrotu wymienionych części pojazdu oraz dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Faktury i rachunki wypisane być powinny z danymi teleadresowymi firmy AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER.
Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy (Kierującego) w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane fakturami lub rachunkami.

Obowiązki Najemcy (Kierującego) i Wynajmującego
Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu samochodowego wolnego od usterek wpływających na jego użyteczność.
Najemca (Kierujący) jest obowiązany do korzystania z pojazdu samochodowego zgodnie z zasadami jego eksploatacji, z należytą troską oraz zwrócić go w takim samym stanie technicznym, w jakim go otrzymał od Wynajmującego.
Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę (Kierującego) swoich obowiązków chyba, że przyczyna uszkodzenia mechanicznego istniała w chwili wydania Najemcy (Kierującemu) pojazdu samochodowego.
W czasie używania pojazdu samochodowego Najemca lub każdorazowa osoba będąca Kierującym pojazdem samochodowym zobowiązane są do:
posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków,
stosowanie w pojazdach samochodowych rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym,(ON, Etylina lub Gaz),
wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi pojazdu samochodowego, a w tym sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu spryskiwaczy, sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu,
sprawdzania stanu ogumienia oraz działanie wszystkich świateł sygnalizacyjnych, utrzymania pojazdu samochodowego w należytej czystości.
Najemca (Kierujący) nie może używać pojazdu samochodowego w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniu pojazdu samochodowego oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
holowanie innych pojazdów najętym pojazdem samochodowym,
branie udziału w wszelkich rajdach i wyścigach samochodowych,
przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
palenie tytoniu w pojeździe samochodowym,
spożywanie alkoholu,
dokonywanie w najętym pojeździe samochodowym przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
przewożenie wewnątrz pojazdu samochodowego zwierząt,
przewożenie substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,
przewożenie rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie lub trwałe (trudne do wyczyszczenia) zabrudzenie pojazdu samochodowego.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego w związku z naruszeniem lub zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe samochodowym zmian, o których mowa w lit. f. niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu samochodowego spowodowaną przeróbkami.
Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu samochodowego oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne (Policja, Straż Miejska itp.) oraz inne opłaty nie uiszczone, a otrzymane po dacie zwrotu pojazdu Wynajmującemu, dotyczące okresu wynajmu pojazdu przez Najemcę w związku z użytkowaniem pojazdu samochodowego. W takim przypadku Wynajmujący zwróci się do byłego Najemcy tegoż pojazdu o uiszczenie opłat, mandatów itp. W razie braku kontaktu z byłym Najemcą, Wynajmujący wskaże tegoż Najemcę jako użytkownika pojazdu, który w tym terminie użytkował pojazd.
Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnić Najemcy pojazdu samochodowego zastępczego w przypadku utraty przez niego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej bądź kluczyków, uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy lub Kierującego, szkód parkingowych oraz innych aktów wandalizmu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia pojazdu samochodowego, wypadku, kradzieży rzeczy Najemcy, które znajdowały się w pojeździe Wynajmującego, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego obowiązków wymaganych dla należytego używania pojazdów samochodowych.
O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu samochodowego, jego uszkodzenia, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

Opłaty
Czynsz za najem naliczany jest za dobę tj. 24h i potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
Do cen wynajmu należy doliczyć aktualny podatek VAT.
Opóźnienie w zwrocie pojazdu samochodowego do jednej godziny powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
Pojazdy samochodowe AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER nie mają limitu km, można przejechać nieograniczoną liczbę km bez żadnych dodatkowych opłat.
Kaucja zwrotna pobierana jest z góry według ustaleń wynikających z umowy najmu. Czynsz za wynajem zostanie rozliczony w całości z góry/w dniu zwrotu pojazdu samochodowego.
Wysokość czynszu najmu pojazdu samochodowego, kaucja oraz inne dodatkowe opłaty są wpisane w umowie najmu pojazdu samochodowego. Wysokość pozostałych opłat podana jest w cenniku stanowiącym załączniki do niniejszego regulaminu.

Zwrot lub wymiana pojazdu
Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu zwrócić pojazd samochodowy do miejsca ustalonego w umowie w określonej dacie i godzinie powiadamiając telefonicznie przedstawiciela AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER najpóźniej na trzy godziny przed planowanym zwrotem pojazdu. Dodatkowe opłaty pobierane są zgodnie z umowa oraz aktualnym cennikiem w/w regulaminu.
Przedłużenie umowy najmu pojazdu samochodowego musi być zgłoszona minimum 12 godzin przed zdeklarowaną wcześniejszą godziną odstawienia pojazdu samochodowego. Przedłużenie najmu pojazdu o ponad 24 godziny wymaga uzgodnienia oraz pisemnej Zgody Wynajmującego (dopuszczalny kontakt za pośrednictwem SMS-ów).
W przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu samochodowego Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do jego odbioru wraz z wszystkimi dokumentami, kluczykami i wynajętym sprzętem wpisanym w umowie najmu oraz do obciążenia najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu samochodowego.
Opóźnienie w zdaniu pojazdu samochodowego w określonym terminie zgodnie z umową oraz nie powiadomienie Wynajmującego o przedłużeniu wynajmu może skutkować powiadomieniem Policji.
Za bezumowne korzystanie z pojazdu samochodowego, powyżej jednej godziny, zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Najemcą korzystając z telefonu podanego w umowie, przez czas dłuższy niż 12 godzin od umówionego terminu zdania pojazdu samochodowego – Wynajmujący uzna zaistniałą sytuację za próbę kradzieży i powiadomi o tym fakcie Policję. W takim przypadku Najemca pokrywa wszelkie koszty związane z zaistniałą sytuacją (w tym straty firmy AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER) oraz będzie obciążony za wszelkie uszkodzenia przedmiotu najmu powstałe w tym czasie.
Pojazdy samochodowe wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem paliwa powinny być zwracane. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa przedstawiciel AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER poprosi Najemcę/Kierującego zwracającego pojazd, aby razem z nim pojechał na stację paliw w celu uzupełnienia paliwa.
Najemca na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki części i wyposażenia pojazdu samochodowego jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu samochodowego oraz ewentualnej utraty dokumentów samochodowych czy też kluczy.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania
W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca (Kierujący) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z nim telefonicznie oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe spowodowanej przez Najemcę (Kierującego), bądź wskutek działania lub zaniechania osób trzecich, które to szkody nie kwalifikują się do likwidacji w drodze odpowiedzialności ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wynajęcia go udokumentowanym kosztorysem przyszłej naprawy pojazdu.
W przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia bądź aktów wandalizmu Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu pisemny opis zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
W przypadku, kiedy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia wraz z danymi jego ubezpieczyciela OC pojazdu opisując dokładnie miejsce zdarzenia, datę oraz godzinę zajścia.

Ubezpieczenie pojazdów
Niezależnie od roszczeń wobec ubezpieczyciela Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od Najemcy za szkody poniesione przez Wynajmującego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy.
Pojazd samochodowy posiada pełny zakres ubezpieczeń OC i AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ew. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków odurzających lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy;
umyślnego uszkodzenia pojazdu;
uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi do którego doszło do uszkodzeń pojazdu albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego w wyniku czego ubezpieczyciel może uznać udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę;
przypadku gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku/kolizji;
szkody powstałej gdy osoba kierującą była osoba nie upoważniona przez Najemcę do prowadzenia pojazdu samochodowego;
szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży pojazdu samochodowego;
kradzieży pojazdu, w którym Najemca nie uruchomił wszystkich urządzeń antykradzieżowych, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu;
kradzieży pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie dostarczy kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego wynajętego, a skradzionego pojazdu samochodowego, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu;
kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz dewastacji uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu;
innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis.
W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca przed wyjazdem wynajmowanym pojazdem jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegania zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępniania pojazdu innej osobie kierującej poinstruować tą osobę o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za sporządzoną szkodę.Postanowienia końcowe
Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją umowy najmu pojazdu samochodowego (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). Najemcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania i sprostowania.
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych umową najmu.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne kwestie sporne do umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
Za AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER (Wynajmujący)


…………………………………………………….


Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem oraz odbiór Regulaminu


……………………………………………………..
podpis Najemcy

Wróć do spisu treści